Timothy Comeau • The On Kawara Code (2008)

On Kawara Code screencap

The On Kawara Code (2008)

The work of conceptual artist On Kawara reproduced using computer code.